Artikel 1: Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming en uitvoering van alle overeenkomsten/lidmaatschappen betreffende fitness en groepslessen die tussen u en Medisch Trainings Centrum (MTC) De Praktijk, handelend onder de naam PMC De Praktijk, worden gesloten.

Artikel 2: Het Aanbod

MTC De Praktijk biedt diverse lidmaatschappen voor onbeperkt sporten. Afhankelijk van het gekozen lidmaatschap kunt u zelfstandig of onder begeleiding sporten. Buiten de begeleidingsuren en de lestijden is er geen toezicht en begeleiding

Artikel 3: De Overeenkomst.

De overeenkomst komt tot stand door ondertekening van het lidmaatschaps-formulier waarbij het lidmaatschap persoonsgebonden en niet overdraagbaar is.

Artikel 4: Bedenktijd

Gedurende een bedenktijd van een week na ondertekening van de overeenkomst, heeft u de mogelijkheid om de overeenkomst kosteloos te herroepen. Voornoemd herroepings-recht eindigt op het moment dat u eerder gebruik maakte van onze fitnessfaciliteiten.

Artikel 5: Duur en beëindiging

 1. MTC De Praktijk biedt u een lidmaatschap van 12 maanden en een flexibel lidmaatschap met de duur van 1 maand.
 2. Voor beëindiginging dient het lidmaatschap schriftelijk te worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand tegen het einde van de lidmaatschapsduur, een en ander conform lid 5 van dit artikel.
 3. Als er niet tijdig wordt opgezegd dan wordt het lidmaatschap na de overeengekomen periode voor onbepaalde tijd verlengd. Een lidmaatschap voor onbepaalde tijd kan te allen tijde worden opgezegd met inachtneming van de opzegtermijn van 1 kalendermaand, een en ander conform lid 5 van dit artikel.
 4. Het is mogelijk het lidmaatschap tussentijds op te zeggen indien:
  1. u een ander woonadres krijgt en het, als gevolg van de toegenomen reistijd, voor u niet meer mogelijk is om onder redelijke voorwaarden gebruik te maken van onze (fitness)activiteiten. MTC De Praktijk hanteert hiervoor een straal van 25 kilometer gemeten vanaf het woonadres naar

   het adres van MTC De Praktijk.

  2. het als gevolg van een blessure of ziekte onmogelijk is geworden om

   gedurende de rest van de lidmaatschapsperiode gebruik te maken van de (fitness) activiteiten. Deze opzegging dient te geschieden met inachtneming van de opzegtermijn van 1 maand tegen het einde van de maand een en ander conform lid 5 van dit artikel.

 5. Het lidmaatschap dient schriftelijk te worden opgezegd. U kunt hiervoor gebruik maken van ons opzegformulier. Het contract eindigt op de laatste dag van de volgende volle kalendermaand.
 6. Bij een opzegging als bedoeld in lid 4 van dit artikel is MTC De Praktijk gerechtigd om de bijdrage over de verstreken lidmaatschapsperiode te herberekenen op basis van de daadwerkelijk afgenomen periode en de daarbij behorende aan- toonbare (hogere) lidmaatschapsbijdrage.
 7. Naast de opzegmogelijkheid als bedoeld in lid 2 van dit artikel bestaat er voor u een bevriezingsmogelijkheid. Als u gedurende een periode van langer dan een maand geen gebruik kunt maken van de (fitness)activiteiten als gevolg van een blessure of ziekte, dan wordt de lidmaatschapsperiode aansluitend verlengd met deze bevriezingsperiode.De betaling van het lidmaatschap stopt tijdens deze bevriezingsperiode.

Artikel 6: Prijs en prijswijzigingen

 1. Het lidmaatschapsgeld wordt vooraf overeengekomen.
 2. Prijsverhogingen worden door MTC De Praktijk, middels de nieuwsbrief en

  website, 4 weken van te voren bekend gemaakt.

 3. Na bekendmaking van de prijsverhoging kan het lidmaatschap binnen 4 weken

  ontbonden worden. Ontbinding van het lidmaatschap is niet mogelijk indien de prijswijzigingen plaatsvinden op basis van het prijsindexcijfer voor gezins- consumptie.

Artikel 7: Tussentijdse wijzigingen

 1. MTC De Praktijk kan tussentijdse wijzigingen aanbrengen in de aangebodenfaciliteiten, lesroosters, programma’s en openingstijden.
 2. De voorgenomen wijzigingen worden door MTC De Praktijk, middels de nieuwsbrief en website, minimaal 4 weken van te voren bekend gemaakt.
 3. Na bekendmaking van wijzigingen die een negatief effect kunnen hebben op

  het lidmaatschap, kan het lidmaatschap binnen 4 weken ontbonden worden.

 4. Bij wijzigingen in groepslestijden en het vervallen van groepslessen door te weinig deelname of door ziekte van personeel wordt u persoonlijk op de hoogte

  gebracht.

Artikel 8: Verplichtingen van Medisch Trainings Centrum De Praktijk

1. MTC De Praktijk staat ervoor in dat:

 1. de faciliteiten en geleverde diensten beantwoorden aan de overeen-

  komst.

 2. de voorzieningen aan het vereiste onderhoud voldoen.
 3. de instructeurs en begeleiders over voldoende kennis beschikken die

  redelijkerwijs mag worden verwacht.

 4. er voldoende EHBO-middelen aanwezig zijn.
 5. maatregelen getroffen worden ter voorkoming van schade aan of

  vermissing van uw eigendommen.

Artikel 9: Verplichtingen van de klant

1. U dient zich te houden aan de door MTC De Praktijk gegeven instructies en aanwijzigingen evenals de huisregels welke u ontvangt bij inschrijving.

2. Het is niet toegestaan gebruik te maken van apparaten of faciliteiten, waarmee u niet bekend bent. Indien u niet bekend bent met een of meerdere apparaten kunt u uitleg vragen aan één van onze instructeurs.

3. Het is niet toegestaan gebruik te maken van de apparaten en faciliteiten, indien u onder invloed bent van drank, drugs, medicijnen of als doping aangeduide middelen.

4. U dient een medische contra-indicatie voor fitness te melden.
5. Bij wijzigingen in het postadres, emailadres, bankrekeningnummer en telefoon-

nummer geeft u dit tijdig schriftelijk of elektronisch door aan MTC De Praktijk.6. In en om het gezondheidscentrum is roken niet toegestaan.

Artikel 10: Uitsluiting

1. Bij iedere overtreding van de zoals hierboven beschreven regels óf indien u zich binnen het Medisch Trainings centrum incorrect, ruw of agressief gedraagt, is MTC De Praktijk gerechtigd ordemaatregelen te treffen.

2. Overtreding van genoemde gedragsregels kan leiden tot tijdelijke of permanente ontzegging van de toegang of tot onmiddellijke beindiging van het lidmaatschap.

Artikel 11: Betaling

1. De verschuldigde lidmaatschapsgelden worden in rekening gebracht en voldaan door middel vanmarkeringen automatische incasso.

2. Bij niet tijdige betaling bent u van rechtswege in verzuim. MTC De Praktijk zal u hier schriftelijk op wijzen. U heeft dan alsnog de mogelijkheid het nog verschuldigde bedrag te voldoen. Bij achterwege blijven van betaling kan u de toegang tot MTC De Praktijk geweigerd worden waarbij we tevens de vordering ter incasso uit handen zullen geven. De kosten hiervoor komen voor rekening van de lidmaatschapshouder.

Artikel 12: Toegang tot het Medisch Trainings Centrum

1. Bij aanvang van het lidmaatschap dient u een Technogym sleutel bij MTC De Praktijk aan te schaffen tegen het dan geldende tarief.

2. Uw Technogym sleutel is strikt persoonlijk en noodzakelijk om tot het MTC De Praktijk te worden toegelaten.

3. Indien de Technogym Sleutel verloren is gegaan of is beschadigd, dan moet een nieuwe Technogym Sleutel worden aangevraagd. MTC De Praktijk zal hiervoor het dan geldende tarief in rekening brengen.

4. Van u als lid wordt een foto gemaakt. Deze wordt gebruikt om uw identiteit te controleren bij het verlenen van toegang tot MTC De Praktijk.

5. Uit veiligheidsoverwegingen worden kinderen tot 15 jaar niet toegelaten in de trainingszaal van MTC de Praktijk.

6. Eenmalige introducees zijn welkom indien deze vooraf worden aangemeld.

Artikel 13: Aansprakelijkheid

1. MTC De Praktijk is tegenover de lidmaatschapshouder aansprakelijk voor schade als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van haar verplichtingen uit de overeenkomst en voor schade die voor rekening en risico van MTC De Praktijk komt. MTC de Praktijk is niet aansprakelijk voor schade aan of vermissing van eigendommen, voor zover MTC De Praktijk maatregelen heeft genomen ter voorkoming van schade aan of vermissing van eigendommen.

2. De lidmaatschapshouder is tegenover MTC De Praktijk aansprakelijk voor schade als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en voor schade die voor rekening en risico van lidmaatschapshouder komt.

3. MTC De Praktijk is niet aansprakelijk te stellen voor schade die lidmaatschaps- houders aan elkaar en elkaars eigendommen hebben aangericht.

Artikel 14: Klachten, ideeën en opmerkingen

1. Klachten, ideeën en opmerkingen kunt u per e-mail of middels het daarvoor bestemde formulier, schriftelijk indienen bij de receptie.

2. MTC De Praktijk beantwoordt uw ingediende klachten, ideeën en opmerkingen zo snel mogelijk – doch uiterlijk binnen vier weken – gerekend vanaf de datum van ontvangst.

Artikel 15: Toepasselijk recht

Op alle overeenkomsten waarop de voorwaarden van toepassing zijn verklaard is nederlands recht van toepassing tenzij op basis van dwingend recht anders wordt bepaald.

Versie januari 2019