Privacy Policy De Praktijk

Mei 2018

De Praktijk is gevestigd aan De Werf nummer 3, 4861 SC Chaam. Tevens handelend onder de namen: Paramedisch Centrum de Praktijk (PMC), Medisch Trainingscentrum de Praktijk (MTC), Osteopathie de Praktijk en Thuisbehandeld.nl

De Praktijk hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. De Praktijk houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als De Praktijk zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens. Binnen De Praktijk is Wil Plomp de contactpersoon voor alle zaken omtrent de AVG.

Contactgegevens

De Praktijk
De Werf 3
4861 SC Chaam
telefoon : 0161-492 232
e-mail: info@pmc-depraktijk.nl

Verwerking van persoonsgegevens van patiënten

Persoonsgegevens van patiënten worden door De Praktijk verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Patiëntgegevens vastleggen t.b.v. behandelproces en (medische) training;
 • Patiëntgegevens worden tevens gebruikt t.b.v. de (financiële) administratie.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De behandelovereenkomst.

Voor de bovenstaande doelstellingen kan De Praktijk de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam, voorletters, tussenvoegsel, achternaam;
 • Adres, postcode, woonplaats;
 • (Zakelijk) Telefoonnummer;
 • (Zakelijk) E-mailadres;
 • Geslacht;
 • Geboortedatum;
 • Gezondheids- en behandelgegevens;
 • Verzekeringsgegevens;
 • BSN;
 • ID of paspoortnummer.

Uw persoonsgegevens worden door De Praktijk opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de looptijd van de behandelovereenkomst. 15 jaar bewaartermijn conform de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO).

Verwerking van persoonsgegevens van cliënten (leden)

Persoonsgegevens van cliënten(leden) worden door De Praktijk verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Cliëntgegevens vastleggen t.b.v. (medische) training;
 • Cliëntgegevens vastleggen t.b.v. ledenadministratie en contact met trainer.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De Lidmaatschapsovereenkomst.

Voor de bovenstaande doelstellingen kan De Praktijk de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam, voorletters, tussenvoegsel, achternaam;
 • Adres, postcode, woonplaats;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Geslacht;
 • Geboortedatum;
 • Gezondheidsgegevens;
 • Bankgegevens;

Uw persoonsgegevens worden door De Praktijk opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de looptijd van het abonnement en 7 jaar hierna conform de fiscale bewaarplicht.

Verwerking van persoonsgegevens voor nieuwsbrief

Persoonsgegevens van geïnteresseerde worden door De Praktijk verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Informatieverstrekking in de vorm van nieuwsbrieven.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Mondelinge toestemming of toestemming gegeven op inschrijfformulier.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan De Praktijk de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam, voorletters, tussenvoegsel, achternaam;
 • E-mailadres.

Uw persoonsgegevens worden door De Praktijk opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de periode dat men gezien wordt als geïnteresseerde.

Afmelden kan digitaal, schriftelijk of mondeling.

Verwerking van persoonsgegevens van prospect en geïnteresseerde

Persoonsgegevens van prospect en/of geïnteresseerde worden door De Praktijk verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Informatieverstrekking in de vorm van nieuwsbrieven en/of gerichte contacten (direct marketing).

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Mondelinge toestemming, afgifte welkomsformulier, afgifte actiekaartje, afgifte visitekaartje en/of via social media.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan De Praktijk de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam, voorletters, tussenvoegsel, achternaam;
 • Adres, postcode, woonplaats;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Geboortedatum (leeftijd).

Uw persoonsgegevens worden door De Praktijk opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de periode dat men gezien wordt als een prospect en/of geïnteresseerde. Afmelden kan digitaal, schriftelijk of mondeling.

Verwerking van persoonsgegevens van leveranciers

Persoonsgegevens van leveranciers worden door De Praktijk verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Leveranciersgegevens vastleggen t.b.v. aanschaf en inkoop producten en diensten.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De zakelijke overeenkomst.

Voor de bovenstaande doelstellingen kan De Praktijk de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Bedrijfsnaam;
 • Adres, postcode en woonplaats;
 • (Zakelijk) Telefoonnummer;
 • (Zakelijk) E-mailadres;
 • Contactpersoon;
 • Bankgegevens;
 • KvK nummer;
 • BTW-nummer.

Uw persoonsgegevens worden door De Praktijk opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de looptijd van de overeenkomst en 7 jaar bewaartermijn conform de fiscale bewaarplicht.

Verwerking van persoonsgegevens van Zorgverleners

Persoonsgegevens van zorgverleners worden door De Praktijk verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Uitwisselen van patiëntgegevens t.b.v. (verdere) behandeling.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan De Praktijk de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam, voorletters, tussenvoegsel, achternaam;
 • Werkadres;
 • E-mailadres;
 • Telefoon;
 • AGB;

Uw persoonsgegevens worden door De Praktijk opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de looptijd van de behandelovereenkomst van de patiënt. 15 jaar bewaartermijn conform de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO).

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Het verzorgen van de digitale dossiervoering (EPD);
 • Het verzorgen van de (financiële) administratie;
 • Het verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen;
 • Het verzorgen van de uitvraag van patiënttevredenheidsonderzoeken;
 • Het verwerken van declaraties en banktransacties;
 • Het verwerken van de sportabonnementen;
 • Het verzorgen van uw huiswerkoefeningen en trainingsprogramma’s;
 • Het verzorgen van uw afsprakenherinneringen.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Zo zijn alle verwerkers ook gehouden aan de AVG.
Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Behalve de therapeut die u behandelt of de trainer die u begeleidt, heeft ook een beperkt aantal andere personen toegang tot uw persoonsgegevens. Dit zijn bijvoorbeeld de waarnemers, andere therapeuten en trainers binnen De Praktijk, eventuele stagiaires en administratieve krachten. Alle personen die namens De Praktijk van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens

De rechten van u als betrokkene omtrent de verwerking van uw persoonsgegevens zijn onder de AVG gewijzigd. Onder de AVG heeft u de volgende rechten:

 • Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden;
 • Het recht op inzage en afschrift van die gegevens

(voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad);

 • Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn;
 • Het recht om (gedeeltelijke) vernietiging van uw medische gegevens te vragen. Hieraan kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard moeten blijven;
 • Het recht op het toevoegen van een eigen verklaring (van medische aard) aan uw dossier;
 • Het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens door één van onze verwerkers te verzetten.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

De Praktijk bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!